Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

J A V N I P O Z I V radi sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na nekretninama predloženim za eksproprijaciju

Na osnovu člana 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 70/07, 36/10, 25/12, 8/15 i 34/16), u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98, 48/99 i 61/22), JU Direkcija regionalnih cesta USK, objavljuje:

J A V N I  P O Z I V

radi sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na
nekretninama predloženim za eksproprijaciju

Odlukom Gradskog vijeća grada Bihaća, broj: 01-27/83 od 24.05.2023. godine, utvrđen je javni interes za realizaciju projekta sanacije odrona i rekonstrukcije dijelova regionalne ceste R 403a, dionica Kamenica – Gata, II stac. km od 7+700 do 7+806 km, i da se u tu svrhu može pristupiti potpunoj eksproprijaciji.

JU Direkcija regionalnih cesta USK pristupa realizaciji navedenog projekta u čiju svrhu će se provesti potpuna eksproprijacija neophodnih nekretnina uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH (“Sl. novine FBiH” broj :70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se vlasnici nekretnina označenih kao k.č. broj: 2625, 2624, 2621, 2630, sve K.O. Velika Gata,

da se u roku 15. dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, jave u JU Direkcije regionalnih cesta USK, lično ili telefonskim putem, radi  dogovora o postizanju sporazuma o prijenosu prava vlasništva i naknadi za predmetne nekretnine preko kojih je predviđena realizacija navedenog projekta.

Ukoliko se vlasnici predmetnih nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj poziv, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje pitanja sticanja prava vlasništva na predmetnim nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji FBiH pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim gradskim organom uprave.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.