Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Korištenje Cestovnog Zemljišta

Prema Zakonu o cestama, član 13, JU Direkciji regionalnih cesta USK povjereno je  upravljanje, građenje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita magistralnih cesta.  Članom 52. istog zakona definirane su aktivnosti u okviru vršenja poslova zaštite cesta.

Zaštita cesta obuhvata:

 • zaštitu od gradnje objekata u cestovnom pojasu,
 • reguliranje gradnje prilaznih cesta, autobusnih stajališta, parkinga i benzinskih pumpi,
 • osiguranje preglednosti na raskrsnicama i u krivinama,
 • zaštitu od nekontroliranog izlaska na cestu većeg broja ljudi, djece, te stoke i divljači,
 • sprječavanje vršenja radnji na cesti i u cestovnom pojasu kojima bi se mogla oštetiti cesta, odnosno ugrožavati promet ili povećati troškovi održavanja ceste,
 • reguliranje odnosa sa susjedima uz cestu,
 • reguliranje postavljanja kablova, vodova i instalacija u trupu ceste, u cestovnom i zaštitnom pojasu,
 • sprječavanje deponovanja materijala na cesti i uz cestu,
 • evidenciju cesta i cestovnog pojasa,
 • ovlašćenja upravitelja cesta u vezi sa zaštitom cesta,
 • kontrolu gradnje ograda i vršenja drugih radova u cestovnom pojasu i poduzimanje mjera u cilju sprječavanja vršenja bespravnih radova u cestovnom pojasu.

Postupak izdavanja odobrenja

Iniciranje postupka pokreće služba za prostorno uređenje nadležne općine za investitora za  kojega se vodi postupak izdavanja urbanističke saglasnosti / odobrenja za građenje.

Uz zahtjev se dostavlja:

 • dokaz o vlasništvu,
 • situacija sa lokacijom objekta i  urbanističko-tehničkim uslovima,
 • izvod iz provedbene planske dokumentacije, ukoliko ista postoji, te
 • projektna dokumentacija (Idejno rješenje).

Nakon zaprimanja predmeta, voditelj postupka podnosiocu zahtjeva dostavlja akt o dopuni dokumentacije o troškovima postupka i izlaska na teren  nakon čega se vrši uviđaj te sačinjava Zapisnik o uviđaju.

Nakon obavljenog uviđaja, podnosiocu zahtjeva se dostavlja akt o dostavi Glavnog projekta sa potrebnim smjernicama za izradu istog. Po okočanju postupka podnosiocu zahtjeva se dostavlja:

 • Rješenje o odobrenju gradnje i
 • Rješenje o korištenju cestovnog zemljišta.

Po donošenju i zaprimanju Rješenja za korištenje cestovnog zemljišta i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama,  korisnik je obavezan dostaviti dokaz o uplati naknade u roku od 15 dana od dana zaprimanja istog. Naknada po navedenom Rješenju se obračunava od dana donošenja Rješenja do 31.12. tekuće godine, a za svaku narednu godinu korištenja cestovnog zemljišta donosi se novo Rješenje u kojemu je obračunski period od 1.1. – 31.12. odnosne godine.

U okviru  vršenja javnih ovlašćenja, Odsjek zaštite cesta pokreće upravne postupke po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke, i donosi rješenja kada izdaje:

 • odobrenja za izgradnju objekata i instalacija na javnoj cesti i unutar cestovnog pojasa  javne ceste;
 • odobrenja za izgradnju priključka, odnosno prilaza na javnu cestu;
 • odobrenja za izgradnju autobusnih stajališta, odmorišta i parkirališta za potrebe javne ceste;
 • naloge za obustavu vršenja bespravnih radnji i otklanjanje smetnji na cesti i u zaštitnom pojasu.

Za izgradnju objekata i polaganje instalacija u zaštitnom cestovnom pojasu  izdaje se prethodna saglasnost za koju se ne provodi upravni postupak.

Rad na pokretanju izvršnog postupka prema korisnicima koji ne izvršavaju obaveze iz Rješenja o korištenju cestovnog zemljišta

Za korisnike cestovnog zemljišta koji ne izvršavaju obaveze iz Rješenja o korištenju cestovnog zemljišta podnose se prijedlozi za izvršenje rješenja. Prijedlozi se  kontinuirano podnose nadležnom sudu, odmah po prikupljanu potrebnih dokaza kao npr. fakture, opomene ili analitičke kartice komitenata.

Rješenja o korištenju cestovnog zemljišta

Odsjek zaštite cesta dužan je svake godine izdavati nova rješenja o korištenju cestovnog zemljišta za postojeće korisnike sa obračunskim periodom  za koji se potražuje naknada tj. 1.1. – 31.12. tekuće godine, što je u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama broj: 01-10315-3/12-JM od 19.12.2012.godine, Pravilnikom o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta („Sl. novine Federacije BiH“, br. 75/10 ) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o  naknadama za korištenje cestovnog zemljišta („Sl. novine Federacije BiH“, br. 51/15).

Koordinacija sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove

Odsjek zaštite cesta  mjesečno dostavlja izvještaje Federalnoj inspekcijskoj upravi – Inspektorat prometne inspekcije radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti u skladu sa čl. 105, stav 1., tačka 7. Zakona o cestama F BiH („Sl.novine Federacije BiH“, br. 12/10, 16/10 i 66/13) i člana 87. Zakona o inspekcijama Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, br.73/14) a što je obaveza ovog odsjeka u skladu sa Procedurom donošenja rješenja za korišćenje cestovnog zemljišta i međusektorsku koordinaciju.

Izdavanje saglasnosti/mišljenja u postupku ozakonjenja raznih vrsta provedbene prostorno planske dokumentacije

Odsjek za zaštitu cesta učestvuje  u izdavanju saglasnosti / stručnih mišljenja u postupku ozakonjenja raznih vrsta provedbene prostorno-planske dokumentacije (regulacioni planovi, urbanistički planovi, urbanistički projekti).U tom smislu  je učvršćena koordinacija sa nosiocima pripreme planskih dokumenata (nadležna služba općine).

Procedura o sprovođenju postupka zaštite cesta kod vršenja bespravnih radnji na cesti i cestovnom pojasu

Obzirom da smo svakodnevno svjedoci vršenja bespravnih radnji na cesti, cestovnom i zaštitnom cestovnom pojasu magistralnih cesta, a u cilju što efikasnije zaštite cesta, što nam je i zakonska obaveza, neophodno je bilo donijeti pisane procedure u vezi sa postupanjem kod vršenja bespravnih radnji na magistralnim cestama i u cestovnom pojasu istih.

Potreba za izradom procedura je bila evidentna i potrebna obzirom da upućuje na obaveze, pravila i postupke koji se odnose na rad odjela za zaštitu cesta, ali i druga lica u sektoru održavanja Procedura polazi od utvrđivanja pojave, preko vođenja pa do završetka postupka (obeštećenja upravljača ceste i sanacije štete).

Komentariši