Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

O nama

Odlukom o osnivanju Javne ustanove (”Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 15/10), Skupština Unsko-sanskog kantona je osnovala JU “Direkcija regionalnih cesta Unsko – sanskog kantona”.

Članom 13. Zakona o cestama Federacije BiH propisano je da upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu regionalnih cesta vrše javne kantonalne ustanove za ceste.

Direkcija je upisana u sudski registar i ima svojstvo pravnog lica. Organ rukovođenja je direktor koji ujedno zastupa i predstavlja Direkciju prema trećim licima. Javna je ustanova u državnoj svojini koju je osnovao Unsko-sanski kanton.

Organ upravljanja Direkcije je Nadzorni odbor koji ima pet članova.

Ministarstvo privrede Unsko–sanskog kantona vrši upravni nadzor nad primjenom Zakona o cestama i propisa donesenih na osnovu njega, u pitanjima koja su Zakonom stavljena u nadležnost Direkcije, kao i upravni nadzor u obavljanju poslova određenih tim Zakonom, koji predstavljaju vršenje javnih ovlaštenja.

Nadzor nad zakonitošću rada Direkcije vrši Vlada Unsko – sanskog kantona.

Sjedište firme je u Bihaću, Ul.Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać.

ID broj Direkcije: 4263598130006