Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Pomoć na cesti

Svi motorizovani građani sa registrovanim vozilom u Federaciji BiH mogu BESPLATNO dobiti slijedeće usluge:

  • informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vožnju u Bosni i Hercegovini
  • tehničku pomoć na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluga popravke manjeg kvara na vozilu)
  • uklanjanje neispravnih i oštećenih vozila sa ceste do baze AMK odnosno najbliže servisne radionice, a u cilju nesmetanog odvijanja prometa (ako se utvrdi da se kvar ne može otkloniti na cesti)

Kada motorizirani učesnik u prometu pozivom zatraži tehničku pomoć na cesti, Pružalac usluga je dužan, ako je to moguće, izvršiti osposobljavanje – stavljanje vozila u mobilno stanje na cesti za nastavak putovanja. Pomoć ne podrazumjeva opravku vozila u radionici, odnosno servisu.

Pružalac usluga je dužan, ako utvrdi da se vozilo ne može staviti u mobilno stanje, izvršiti uklanjanje vozila sa kolovoza tako što će ga prevesti do svoje baze ili najbliže servisne radionice za opravku vozila ili do odgovarajućeg parkinga po zahtjevu vlasnika na udaljenost od maksimalno 3 kilometra od lokacije kvara. Ako korisnik usluge insistira na prevozu vozila do lokacije koja nije u skladu sa naprijed navedenim, Pružalac usluga će izvršiti traženu radnju o trošku stranke.

Jednom učesniku u prometu Pružalac usluga je dužan bez naknade pružiti najviše jednu uslugu na osposobljavanju vozila u toku mjeseca, a maksimalno tri usluge godišnje. Vozila koja se nalaze u kvaru na privatnim prostorima: garaža – parking i sl. nemaju pravo na besplatne usluge pomoći na cesti.

Na osnovu Ugovora sa JP Ceste FBiH poslove “Pomoć-Informacije” na javnim cestama obavljaju:

Bosanskohercegovački auto-moto klubBIHAMK Sarajevo tel. 1282 odnosno 033/282-100; fax. 033/282-122

Razmještaj SPI baza i lokacija vozila u zoni odgovornosti – prostornom obuhvatu su:

R.br. Kanton Zona odgovornosti – područje općina
I Unsko – sanski kanton Bihać, Cazin i Bosanska Krupa
Bosanski Petrovac i Ključ
Sanski Most
Velika Kladuša i Bužim