Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Javni oglas za prijem u radni odnos u JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać, broj: 01/NO-05-85-2/19 od 17.06.2019. godine i 01/NO-05-85-3/19 od 28.04.2020. godine, te Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos u JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać, broj: 01-23-713-1/21 od 13.07.2021. godine i Odluke o saglasnosti Nadzornog odbora, broj: 01/NO-05-87-1/21 od 05.07.2021. godine, u vezi sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos („Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 7/19 i 11/19), direktor JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać raspisuje

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U
JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK BIHAĆ

– Referent za evidenciju cesta i cestovnih objekata ……………………………………………………..1 izvršilac

I. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, u sjedištu JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać, sa punim radnim vremenom.

II. Uvjeti
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu F BiH (”Službene novine F BiH” 26/16 i 89/18) i Pravilnikom o radu JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać:
– Da je državljanin BiH
– Da je stariji od 18. godina
– Da se na to lice ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH.

Kandidat pored općih uvjeta mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:
– IV stepen, SSS, društvenog ili tehničkog smjera
– Najmanje 1 godina radnog iskustva nakon sticanja srednje stručne spreme
– Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

III. Opis poslova:
– Vrši unos podataka i vodi evidenciju cesta i cestovnih objekata,
– Prikuplja informacije, ažurira i kontinuirano poboljšava kvalitet baze podataka za ceste i cestovne objekte Direkcije,
– Vodi evidenciju o svim promjenama stanja na cestama i cestovnim objektima,
– Prikuplja informacije od ostalih radnika Direkcije i na zahtjev im dostavlja informacije iz baze podataka,
– Vrši redovan terenski obilazak cesta i snima stanje na terenu u cilju ispunjenja svojih radnih zadataka,
– Elektronski ažurira dokumentaciju nakon izvršenog gruntovnog i katastarskog uknjiženja i upisa nekretnina i cesta,
– Vrši usporedbu i usklađivanje faktičkog stanja cesta i cestovnih objekata na terenu sa elektronskim,
– Vodi evidenciju o intenzitetu prometa na cestama,
– Dostavlja i obrađuje podatke o cestovnom zemljištu i cestovnom pojasu,
– Aktivno sudjeluje u pripremi i izvršavanju realizacije zadanih planova i programa Službe,
– Prati zakonsku regulativu i propise iz djelokruga svog rada,
– Učestvuje u uspostavi i razvoju finansijskog upravljanja i kontrole i izradi poslovnih procesa i procedura,
– Parafira sve akte koje lično izrađuje,
– Učestvuje u radu radnih grupa i komisija u koje je imenovan odlukom direktora,
– Učestvuje u postupcima i komisijama javnih nabavki,
– Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora i direktora.
IV. Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na javni oglas, vlastoručno potpisanu, potrebno je dostaviti slijedeće:
– Kraća biografija/CV sa adresom prebivališta i kontakt telefonom,
– Ovjerenu kopiju diplome (nostrificirana diploma ukoliko IV stepen nije završen u BiH, ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom bivše SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Ovjerenu izjavu lica da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava BiH,
– Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja SSS (Potvrdu od poslodavca i uvjerenje Porezne uprave F BiH),
– Ovjerena kopija vozačke dozvole B kategorije.

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu na javni oglas mora biti u originalu ili ovjerena kopija, i ne smije biti starija od šest mjeseci.

Ostale informacije
Javni oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici Direkcije.
Kandidati koji budu dostavili potpunu dokumentaciju bit će pozvani na pismeno testiranje. Usmeni dio ispita provodi se samo u slučaju kada su dva ili više najuspješnijih kandidata ostvarili jednak broj bodova na pismenom dijelu ispita. U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa (pismeni i usmeni), neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentom (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Javni oglas.
U toku postupka po oglasu, kandidati se pismeno obavještavaju o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o datumu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja i izboru kandidata.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti prije zaključenja ugovora o radu, koji ne smije biti stariji od tri mjeseca.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve tražene dokumente, u zatvorenom omotu (koverti), treba dostaviti najkasnije 7 (sedam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa, lično na protokol ili putem pošte, preporučeno, na adresu:

JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać
Komisija za provođenje javnog oglasa
Miroslava Krleže bb
77 000 Bihać

Na koverti naznačiti:
“Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos – NE OTVARAJ”

Internet adresa: www.cesteusk.com
Broj telefona.: 037/223 – 451

 

Javni oglas možete preuzeti klikom na Javni oglas za prijem u radni odnos u JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać 22.07.2021.

Komentariši