Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

JAVNI OGLAS ZA POPUNU RADNOG MJESTA U JU ”DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-a” BIHAĆ

 • Stručni saradnik za pravne poslove i dokumentaciju – 1 izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, u sjedištu JU „Direkcija regionalnih cesta USK“ Bihać, sa punim radnim vremenom.

 

 1. Uvjeti

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu F BiH (”Službene novine F BiH”, broj: 26/16 i 89/18), kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 

 • Da je državljanih BIH,
 • Da je stariji od 18 godina,
 • Da se na to lice ne odnosi član IX stav 1.Ustava BIH.

 

Od posebnih uslova utvrđenih za radno mjesto  stručni saradnik za pravne poslove i dokumentaciju kandidat mora posjedovati:

 • Visoku stručnu spremu odnosno diplomu VII stepen visokog obrazovanja pravnog fakulteta sa 240 ECTS.
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
 • Vozačku dozvolu “B” kategorije,

 

 • Kratak opis poslova:
 • Prati i primjenjuje zakonsku regulativu iz oblasti pravnih i imovinsko – pravnih poslova,
 • Učestvuje u pripremi rješenja i obrazaca vezanih za poslove i zadatke u Službi,
 • Vrši prikupljanje svih podataka i činjenica za pravno funkcioniranje Službe,
 • Pruža svu neophodnu stručnu pravnu pomoć radnicima Službe,
 • Pribavlja svu neophodnu dokumentaciju u cilju zakonitog početka građenja cesta i cestovnih objekata (urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, lokacijske dozvole i sl.),
 • Po potrebi izrađuje akte u okviru službe i vodi kadrovsku evidenciju radnika Direkcije,
 • Sarađuje sa drugim službama u pripremi dokumentacije za provedbu sudskih postupaka,
 • Aktivno sudjeluje u pripremi i izvršavanju realizacije zadanih planova i programa Službe,
 • Prati zakonsku regulativu i propise iz djelokruga svog rada,
 • Učestvuje u uspostavi i razvoju finansijskog upravljanja i kontrole i izradi poslovnih procesa i procedura,
 • Parafira sve akte koje lično izrađuje,
 • Učestvuje u radu radnih grupa i komisija u koje je imenovan odlukom direktora,
 • Učestvuje u postupcima i komisijama javnih nabavki,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora i direktora

 

 1. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na javni konkurs potrebno je dostaviti slijedeće:

 • Kraća biografija/CV sa adresom i kontakt telefonom,
 • Ovjerenu kopiju diplome (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BIH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom bivše SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Ovjerenu izjavu lica da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BIH,
 • Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS ( potvdu od poslodavca i uvjerenje porezne upravne FBIH),
 • Kopija vozačke dozvole “B” kategorije.

 

Sva potrebna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Ostale informacije

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja u Dnevnim listu Mostar.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom bit će pozvani na pismeno testiranje.

 

U toku postupka po javnom oglasu, kandidati se pismeno obavještavaju o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o datumu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja i izboru kandidata.

Neuredne,nepotpune i neblagovremene prijave komisija će odbaciti.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti prije zaključenja ugovora o radu, koji ne smije biti stariji od tri mjeseca.

Sve tražene dokumente, u zatvorenom omotu (koverti), treba dostaviti najkasnije 7 (sedam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa, lično na protokol ili putem pošte, preporučeno, na adresu:

 

 

JU ”Direkcija regionalnih cesta USK-a” Bihać

Komisija za provođenje konkursne procedure
Miroslava Krleže bb

77 000 Bihać

Internet adresa: www.cesteusk.com

Broj tel:037/223-451

Na koverti naznačiti:
“Prijava na javni konkurs za popunu radnog mjesta – NE OTVARAJ”

 

Komentariši