Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK BIHAĆ

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać, broj: 01/NO-05-85-2/19 od 17.06.2019. godine i 01/NO-05-85-3/19 od 28.04.2020. godine, te Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos u JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać, broj: 01-23-853-1/21 od 22.09.2021. godine i Odluke o saglasnosti Nadzornog odbora, broj: 01/NO-05-87-1/21 od 05.07.2021. godine, u vezi sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos („Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 7/19 i 11/19), direktor JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać raspisuje

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U

 JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK BIHAĆ

 

 • Nadzorni inženjer za održavanje cesta ………………………………………………………………1 izvršilac

 

 1. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, u sjedištu JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać, sa punim radnim vremenom.

 

 1. Uvjeti

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane  Zakonom o radu F BiH (”Službene novine F BiH” 26/16 i 89/18) i Pravilnikom o radu JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać:

 • Da je državljanin BiH
 • Da je stariji od 18. godina
 • Da se na to lice ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH.

 

Kandidat pored općih uvjeta mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:

 • VII stepen, VSS, odnosno diploma visokog obrazovanja koja se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, građevinske ili saobraćajne struke
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima održavanja cesta ili 2 godine radnog iskustva u struci
 • Položen stručni ispit
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

 • Opis poslova:
 • Priprema predmjere i predračune za radove redovnog održavanja cesta,
 • Po potrebi priprema predmjere i predračune vanrednog održavanja cesta,
 • Učestvuje u izradi tehničkog dijela tenderske dokumentacije,
 • Provjerava i daje naloge izvođačima za izvođenje radova,
 • Prati realizaciju ugovora redovnog održavanja cesta,
 • Vrši nadzor i organizaciju nad izvođenjem radova održavanja cesta,
 • Priprema izvještaje o izvršenju radova,
 • Vrši kontrolu i ovjerava ispostavljene građevinske situacije po izvršenim radovima održavanja,
 • Uspostavlja, vodi i ažurira evidenciju svih ugovora održavanja cesta (okončanih i onih koji su u toku izvođenja),
 • Informira MUP, BIHAMK i druge nadležne organe u vezi stanja, uslova i prohodnosti na cesti,
 • Nalaže obustavu radova na cesti,
 • Postupa po zahtjevima stranaka na otklanjanju nastalih problema na cestama,
 • Prati zakonsku regulativu i propise iz djelokruga svog rada,
 • Učestvuje u uspostavi i razvoju finansijskog upravljanja i kontrole i izradi poslovnih procesa i procedura,
 • Parafira sve akte koje lično izrađuje,
 • Učestvuje u radu radnih grupa i komisija u koje je imenovan odlukom direktora,
 • Učestvuje u postupcima i komisijama javnih nabavki,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora i direktora.

 

 1. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na javni oglas, vlastoručno potpisanu, potrebno je dostaviti slijedeće:

 • Kraća biografija/CV sa adresom prebivališta i kontakt telefonom,
 • Ovjerenu kopiju diplome visokog obrazovanja (nostrificirana diploma ukoliko VII stepen nije završen u BiH, ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom bivše SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Ovjerenu izjavu lica da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava BiH,
 • Dokaze o radnom iskustvu u struci (potvrdu od poslodavca i uvjerenje Porezne uprave F BiH),
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu
 • Ovjerena kopija vozačke dozvole B kategorije.

 

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu na javni oglas mora biti u originalu ili ovjerena kopija, i ne smije biti starija od šest mjeseci.

 

Ostale informacije

Javni oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici Direkcije.

Kandidati koji budu dostavili potpunu dokumentaciju bit će pozvani na pismeno testiranje. Usmeni dio ispita provodi se samo u slučaju kada su dva ili više najuspješnijih kandidata ostvarili jednak broj bodova na pismenom dijelu ispita. U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa (pismeni i usmeni), neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentom (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Javni oglas.

U toku postupka po oglasu, kandidati se pismeno obavještavaju o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o datumu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja i izboru kandidata.

 

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti prije zaključenja ugovora o radu, koji ne smije biti stariji od tri mjeseca.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Sve tražene dokumente, u zatvorenom omotu (koverti), treba dostaviti najkasnije 7 (sedam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa, lično na protokol ili putem pošte, preporučeno, na adresu:

 

JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać

Komisija za provođenje javnog oglasa

Miroslava Krleže bb

77 000 Bihać

Na koverti naznačiti:
“Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos – NE OTVARAJ”

 

Internet adresa: www.cesteusk.com

Broj telefona.: 037/223 – 451

 

 

 

     DIREKTOR
Amir Osmančević, dr sci. oec

 


Komentariši