Sanacija klizišta na regionalnoj cesti R 403b

Na regionalnoj cesti R 403b: Ćehići – Šturlić – Johovica – Barake, do danas, je evidentirano 16 klizišta, od kojih je nekoliko uspješno sanirano, na nekoliko lokacija su urađeni privremeni radovi sanacije da bi se osiguralo odvijanje prometa reg. cestom, a za sanaciju ostalih su potrebna znatna finansijska sredstva.

Klizišta na stac. 11+950 km i 12+700 km su aktivirana nakon naglog otapanja velikih količina snijega u januaru 2013. godine. Do izrade glavnog projekta i početka radova sanacije na ovim lokacijama, bilo je neophodno privremeno obustaviti promet teških teretnih vozila, jer je bila prohodna samo jedna prometna traka.

Vrijednost ugovorenih radova  je 181 940,77 KM, vrijednost izvedenih radova je 181 433,41 KM. Radove je izveo izvođač „Grupex” d.d. Velika Kladuša, prema glavnim projektima urađenim od projektanta „Design&QC“ d.o.o. Sarajevo, a nadzor nad izvođenjem radova je provodio Zavod za saobraćaj GF u Sarajevu.