R 405 Gudavac – Sanski Most – linija entiteta: IZGRADNJA NOVOG MOSTA PREKO RIJEKE BLIHE U NASELJU DONJI KAMENGRAD

Most preko rijeke Blihe, na regionalnoj cesti R 405, u naselju Donji Kamengrad, je bio širine 4,50 m i omogućavao je samo jednosmjerni saobraćaj. Armirano – betonska rasponska konstrukcija mosta je bila znatno oštećena korozijom betona i armature, a pri prelasku teških vozila most je jako vibrirao. Glavni projekat rekonstrukcije mosta je urađen još 2006. godine, od projektanta „MC Projekt” d.o.o. Sarajevo.

Nakon poplava tokom maja 2014. godine izvršen je pregled svih mostova na regionalnim cestama USK-a, kada je utvrđeno da je na ovom mostu došlo do podlokavanja obalnog stuba na desnoj obali rijeke Blihe, a srednji stub je oštećen na površini 1,5 x 1,0 m, dubine 30 cm.

7593c13c1372a7058ed52465cb8d1654252696fd946fde70fapimgpsh_fullsize_distr

Odmah je izvršeno zasipanje obalnog stuba kamenim nabačajem, a srednji stub je privremeno saniran betonom. Stepen oštećenja je bio takav da je bilo potrebno srušiti postojeći most i izgraditi novi.

Zbog provođenja postupaka javnih nabavki usluga revidovanja projektne dokumentacije i  radova izgradnje novog mosta, ugovor o izvođenju radova je potpisan u novembru 2015. godine, sa izvođačem radova „Kov – grad” d.o.o. Bužim. Ugovorena vrijednost radova je    208 252,58 KM, a rok izvođenja radova je 90 dana.

cbb1638b19a5fd6792daae4cbe92e96604a1f3a493214c3980pimgpsh_fullsize_distr

Zbog loših vremenskih prilika i visokog vodostaja rijeke Blihe, izvođenje radova je počelo 09.08.2016. godine, a završeno je 15.10.2016. godine, za 44 radna dana, u predviđenom roku.

Konačna vrijednost izvedenih radova je 206.651,26 KM.

Nadzor nad izvođenjem radova je provodio Zavod za saobraćaj GF u Sarajevu.

Ispitivanje mosta pod probnim opterećenjem je proveo Institut za građevinarstvo „IG” Banja Luka, kojim je utvrđeno da konstrukcija mosta zadovoljava propisima zahtijevani koeficijent sigurnosti i da se most može pustiti u redovnu eksploataciju.