Nabavka radova redovnog održavanja regionalnih cesta USK 2015

JU ”DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-a” BIHAĆ

OBJAVLJUJE

 

INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

 

U skladu da odredbama člana 24. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, JU ”Direkcija regionalnih cesta USK-a” Bihać namjerava provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku radova:

 

REDOVNO ODRŽAVANJE REGIONALNIH CESTA UNSKO – SANSKOG KANTONA ZA 2015.GODINU


Postupak se provodi u skladu sa uvjetima određenim Tenderskom dokumentacijom koja se može preuzeti sa službene Internet stranice ugovornog organa: www.cesteusk.com.

 

   Direktor

Amel Alagić, s.r.

 

 TENDERSKA DOKUMENTACIJA

Dokument možete preuzeti Nabavka radova- redovno održavanje reg. cesta USK-a